Copyright 2024 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

  1. Годишњи план рада школе за 2023-2024.годину
  2. Школски програм за први циклус 2023-2024.године
  3. Школски програм за други циклус 2023-2024.године
  4. Статут
  5. Правилник о раду
  6. Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запосленог
  7. Правилник o васпитно-дисциплинској одговорности ученика
  8. Правилник понашања ученика,запослених и родитеља
  9. Правилник о мерама заштите и безбедности ученика
10. Правилник о оцењивању ученика
11. Правилник о похваљивању и награђивању ученика
12. Правилник о организацији и систематизацији послова
13. Завршни рачун за 2023.годину
14. Извештај о раду школе за 2022-2023
15. Извештај о раду директора за школску 2022-2023
16. План стручног усавршавања за 2023-2024
17. Школски развојни план за 2023-2028
18. Извештај о реализацији плана стручног усавршавања за шк. 2022-2023
19. Извештај о реализацији ШРП за школску 2022-2023
20. Извештај о реализацији завршног испита за школску 2022-2023
21. Извештај о мерама за обезбеђење квалитета за школску 2022-2023
22. Извештај о реализацији екскурзија за школску 2022-2023
23. Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности
24. План мера за остваривање и унапређивање родне равноправности за 2023
25. Извештај о спровођењу мера родне равноправности за 2023
26. Евиденција података родне равноправности 2024