Copyright 2024 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

Пландиште

Виши разреди

- наставнички

(01.09.2023. - 14.06.2024.)

- ученички

(01.09.2022. - 14.06.2024.)

Нижи разреди (1а,1б,2а,2б,3а,3б,4)

Маргита

Виши разреди

- наставнички

- (01.09.2023 - 14.06.2024.)

- ученички

- (01.09.2023. - 14.06.2024.)

Нижи разреди (1,2,3,4)

Јерменовци

Виши разреди 

- ученички

- наставнички

Нижи разреди  (2а; 1б,3б; 2б,4б)

Барице

Виши разреди

наставнички

- (01.09.2023 - 14.06.2024.)

- ученички

- (01.09.2022. - 14.06.2024.)

Нижи разреди ( 1-4.разред )

Велики Гај

- (2,4.разред)

- (1,3.разред)